ЕЭЖГЭР

Уг хэв төрх нь алдагдаж гажсан байдал: еэжгэр араг (яйжгар араг), еэжгэр шүдтэй дэлгэрэнгүй...

еэжгэр араг яйжгар араг
еэжгэр шүдтэй зөрж ханарсан шүдтэй
еэжгэр эрүүтэй жайвгар эрүүтэй