ЕЭЖГЭРДҮҮ

Еэжгэр байрын, еэжгэр маягтай: еэжгэрдүү араг (яйжгардуу араг, еэжгэр байрын ширээ), дэлгэрэнгүй...

еэжгэрдүү араг яйжгардуу араг, еэжгэр байрын ширээ
еэжгэрдүү дугуй жайвгардуу дугуй, еэжгэр маягтай дугуй
еэжгэрдүү ширээ ганхсан хазгар ширээ