еэжгэрдүү араг
яйжгардуу араг, еэжгэр байрын ширээ