ЕСТ I:

ест боорцог (боорцгийн адил хийдэг, гадуур нь төрөл бүрийн жимс тавьж жигнэн хийсэн нэгэн зүйл идээ; дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЕСТ II

ЁСТ