ЕСТЭЙ

1. Есөн настай: естэй жаал (есөн настай жаал);


2. Есөн тооны: энэ естэй цуг (энэхүү есөн тооны хүн, эд зүйлийн хамт).

естэй жаал есөн настай жаал
энэ естэй цуг энэхүү есөн тооны хүн, эд зүйлийн хамт