ЕСҮҮЛ

Есөн тоотой юм; бүгд ес - Буд гуайн есөн хүүхэд есүүлээ л тэр үүрэн дээр гүйж явах шиг байсан шүү. дэлгэрэнгүй... есүүл байх (есөн тооны юм цугтаа бүрэн байх), есүүл ирэх (есөн тооны хүн, амьтан бүрэн ирэх).

есүүл байх есөн тооны юм цугтаа бүрэн байх
есүүл ирэх есөн тооны хүн, амьтан бүрэн ирэх