ЕСӨЦ
/ хөгжим /

Есөн өргийг хагас шатаар дээшлүүлэх тэмдэг.