ардын ерөөлч
ардын ерөөл, бэлгэ дэмбэрлийн үг хэлэхдээ гаргуун хүн, ерөөлд мэргэжсэн хүн