цув елхгэрдэх
цув хэтэрхий елхгэр учир нэвсгэр харагдах