хувцас елхгэрдэх
хувцас хэтэрхий томдож зохисгүй харагдах