ДЭЛСЛЭГЭЭТ II

Дэлслэг бүхий.

Ижил үг:

ДЭЛСЛЭГЭЭТ I