ДЭЛСЛЭГЭЭТ I
/ хөгжим /

Арван гурван чавхдастай, ятга адил хулсаар дэлддэг нэг зүйл хөгжмийн зэмсэг.

Ижил үг:

ДЭЛСЛЭГЭЭТ II