ААЛЬГҮЙТҮҮЛЭХ

Аальгүй занг нь хөдөлгөх, аалийг нь алдуулж сэртэнтүүлэх.