ДЭГЭНТЭЙ :

дэгэнтэй догонтой (дэгэн догон бүхий).