ДЭГЭНЦЭХ

Догонцох, дэгэн догон хийх - Өрөөлтэй морь дэгэнцээд явчихлаа. “Утга дэлгэрэнгүй...