ДЭГСДҮҮ

1. Дэгс байрын: дэгсдүү буу (байнаасаа ялимгүй давуу тусгалтай буу);


2. Үг ярианы өнгө аяс хэт магтах шинжтэй нь: дэгсдүү яриатай хүн (юмыг хэтрүүлж ярих дуртай хүн) - Болдогсон бол тэр жолоочийн дэлгэрэнгүй... О.Цэнд. Эгийн саарал.

дэгсдүү буу байнаасаа ялимгүй давуу тусгалтай буу
дэгсдүү яриатай хүн юмыг хэтрүүлж ярих дуртай хүн