нэр алдар нь дуурьсагдах
нэр алдар нь түгэн дэлгэрэх