ДУУРСАЛТ I

Дуурсах үйлийн үр дүнг заасан нэр.

Ижил үг:

ДУУРСАЛТ II