ДУУРСГАГЧ

Алдраа дурдуулагч; дуурсгах үйлийн эзэн.