ДУУРСГАЛТАЙ

1. Нэр цуутай, алдар хүндтэй, дуурсгалт;


2. Дуурсгаваас зохилтой.