ДУУРСГАХ

1. Яруу тунгалаг аяс гаргах;


2. Олонд алдаршуулах, алдар нэрээ мандуулах, алдар гавьяагаа дуурьсгах: нэрээ дуурсгах (нэрээ алдаршуулах) - Енисейг анх удаа дэлгэрэнгүй... М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй.