ааль авир

ааш зан хийгээд бусадтай харьцах харьцаа