АЛАН II
/ амьтан /

Хээрийн зэрлэг адуу, тахь.

Ижил үг:

АЛАН I

АЛАН III:

АЛАН IV:

АЛАН V