шалны дайлаас
шалыг бэхлэн сууринд нь хадсан хөндөл мод