ДАЙЛАЛДАХ

Харилцан байлдах, тулалдах - Гараад дайлалдсан нь нэгийг алахлаар хоёр болоод нэмэгдэв. дэлгэрэнгүй...