ДАЙЛААДАС

1. Дайлаас;


2. Модыг дайлан бэхэлсэн хэсэг: дайлаадсаараа салах (дайлж бэхэлсэн хөндлөөрөө салах).