сумны дайз
а. Сум хийж авч явах уут, уутат бүс; б. Автомат бууны сумны хайрцаг, зориулалтын сав