алдаа өмсөх өмдгүй амандаа амсах будаагүй
ихэд ядуу хоосон гэсэн санаа