ДАВШИЛТ I

1. Давших үйлийн үр дүнг заасан нэр; ахиц, дэвшилт: давшилт болох (ахиц олох), давшилт дэлгэрэнгүй... (ахиц дэвшил гарах);


2. Эсрэг тал руу дайрах довтолгоон; байлдааны ажиллагааны үндсэн төрөл: давшилтад орох (тодорхой төлөвлөгөөний дагуу дайран довтлох) дэлгэрэнгүй...
давшилт болох ахиц олох
давшилт гарах ахиц дэвшил гарах
давшилтад орох тодорхой төлөвлөгөөний дагуу дайран довтлох
давшилтыг зогсоох давшилтыг хязгаарлан барих
Ижил үг:

ДАВШИЛТ II