давхраат алаг нүд
нүдний аньсагад гүн нугалаас бүхий торомгор нүд