сэхээтний давхраа
шинжлэх ухаан, сургалт хүмүүжил, хүмүүнлэгийн салбарт ажилладаг дээд боловсролтой хүмүүс