дээд давхраа
хөрөнгө чинээ, нөлөөний хүрээгээрээ нийгэмд тэргүүлэгч үүрэгтэй хэсэг