ДАВХАРТ

Давхар бүхий, давхар болсны байдал: давхарт хос (сийлэхэд зөөлөн нэгэн зүйл чулуу).