ДАВХАЦЛАХ

1. Давхац өмсөх;


2. Хувцас дээр дээрээс нь давхарлан өмсөх.