давсгийн үрэвсэл
халдвар тархаагч нянгийн нөлөөгөөр үүсэх давсгийн салст бүрхэвчийн үрэвсэл