давсны аян
давс шүүж авах, борлуулахаар алс холд явах ачаа хөсөг бүхий аян