босго давах
а. Босгон дээгүүр алхаж гарах; б. Гэр сууцаас гарч орох; в. Ахих, дэвших, элсэх