ДАВАМГАЙРАХ

1. Үнэнхүү давамгай шинж орох;


2. Давамгай зан гаргах, давамгайлах.