ДАВАМГАЙЛУУЛАХ

1. Давамгай болгох, давамгайлахад хүргэх - Үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангахад эрчимтэй хүчин зүйлийг давамгайлуулахад дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин;


2. Бусдын давамгайллыг хүлээх: бусдад давамгайлуулах (бусдад дээрэлхүүлэх).