эцсээ даах
эцэс хойчийн үр дагаврыг бүрэн хариуцах