мөнгө даах
мөнгө төгрөгийг бусдын өмнөөс хариуцан төлөх