гуанзанд даах
гуанз, хоолны газарт бусдын хоолны мөнгийг хариуцан төлөх