хичээл даах
а. Нэг хичээлийг дагнан заах; б. Бусдын хичээлийг нь хариуцан явуулах