хамтлаг даах
хамтлагийн гишүүд болон үйл ажиллагааг хариуцан, дэмжиж тэтгэх