дайн тулааныг даах
дайн тулаанд баттай ялуулахаар хариуцах, хор хохирол бага гаргуулах