мах даах
а. Мах хөшиглөж, огтолж чадах; б. Мах зажилж дийлэх