дааган тэрэг
/ тоглоом /
хөлөг дээр арван хоёр чулуугаар нааддаг наадгай