даага сургах
даагыг унаа эдэлгээнд дасгаж номхруулах