дагийн жасаа
/ хуучирсан /
дарга, даамал тэргүүтний ээлжээр албан үүрэг гүйцэтгэх газар