да нарын газар
/ хуучирсан /
дарга, даамал нарын албан байр